BASES QUE REXIRÁN A CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN URXENTE, POLO SISTEMA DE CONCURSO / OPOSICIÓN, DE UN XEFE DE BRIGADA, UN PEÓN CONDUCTOR E 3 PEÓNS DE INCENDIOS COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL AO ABEIRO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E AS ENTIDADES LOCAIS PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS DURANTE OS ANOS 2016, 2017 E 2018, COFINANCIADO PARCIALMENTE CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020.

close