BASES QUE REXIRÁN A CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN URXENTE, POLO SISTEMA DE CONCURSO/OPOSICIÓN, DE UN XEFE DE BRIGADA, UN PEÓN CONDUCTOR E DOUS PEÓNS DE INCENDIOS COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL AO ABEIRO DO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUBSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E A ENTIDADE LOCAL DE VILASANTAR PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS DUANTE O ANO 2019 COFINANCIADO PARCIALMENTE CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARDO DO PDR DE GALICIA 2014-2020.

close