Bases que rexirán a convocatoria para a provisión urxente, polo sistema de concurso/oposición, dun/ha socorrista para a piscina municipal de 40 horas semanais como persoal laboral temporal.

close