CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E O CONCELLO DE VILASANTAR POLO QUE SE INTRUMENTA UNHA SUBVENCIÓN NOMINAITVA PARA O COFINANCIAMENTO PARA A COMPRA DUNHA PARCELA PARA A CONSTRUCCIÓN DUNHA NAVE PARA DESTINALA A SERVIZOS BÁSICOS MUNICIPAIS. PUBLICADO O 26/01/2023

close