DECRETO DE APROBACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDAS/OS, NOMEAMENTO TRIBUNAL E PROBA PRÁCTICA/ENTREVISTA PARA O PROCESO SELECTIVO DE TRABALLADOR/A SOCIAL PERSOAL LABORAL TEMPORAL A MEDIA XORNADA, POR CIRCUNSTANCIAS DA PRODUCIÓN PARA A ÁREA DE SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO DE VILASANTAR E CREACIÓN DE BOLSA DE TRABALLO/LISTA DE RESERVA. PUBLICADO 13/05/2022

close