Pregos de cláusulas administrativas particulares que rexerán o concurso de licenza de taxi no Concello de Vilasantar. PUBLICADO 03/06/2022

close